U bent hier → Wie zijn wij - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering

Aan:Afnemer
Van:Scuba Diving Vinkeveense Plassen
Arkenpark De Plashoeve 4a
3645 AG VINKEVEEN
The Netherlands
HIERNA TE NOEMEN: SDVP

DISCLAIMER
SHIBA Services BV tevens handelend onder de naam 'Scuba Diving Vinkeveense Plassen', hierna te noemen SDVP, zal te allen tijde trachten de juiste prijzen te vermelden. Aan de prijzen zoals aangeven op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijzen kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. SDVP kan de prijzen aanpassen zonder voortijdige kennisgeving. Om er zeker van te zijn dat u de meest recente prijsstelling heeft dient u dit bij SDVP te controleren.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
SDVP:de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De afnemer:een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst:de overeenkomst tussen SDVP en de Afnemer waaraan SDVP een product en/of producten levert;
Product:de producten en/of diensten van SDVP die in het kader van de overeenkomst met de Afnemer aan de Afnemer worden aangeboden
Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.sdvp.nl

Artikel 2. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle offertes, aanbiedingen en producten van SDVP voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
SDVP heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van al bestaande Overeenkomsten. SDVP zal daarbij de redelijke belangen van de Afnemer in acht nemen. De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door SDVP op haar website of ander bericht, dan wel op zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. Indien een Afnemer een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de Afnemer het recht de door hem of haar gesloten Overeenkomst op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient te geschieden door middel van een brief aan SDVP, Arkenpark De Plashoeve 4a, 3645 AG, Vinkeveen. Blijft een Afnemer gebruik maken van SDVP Producten nadat de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de Afnemer geacht de gewijzigde voorwaarden, stilzwijgend, te hebben geaccepteerd en blijft de Overeenkomst van kracht.
 1. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met SDVP voor de uitvoering waarbij derden zijn betrokken.
 2. Afbeeldingen op de website kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 3. Inschrijving Kamer van Koophandel, SDVP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 3012938385
 4. Betaling, het cursusgeld moet vóór aanvang van de cursus volledig worden betaald. Indien blijkt dat de cursist door fysieke beperkingen niet in staat is om te duiken, wordt een deel van het cursusgeld terugbetaald. De hoogte van deze terugbetaling wordt bepaald door SDVP.
 5. Prijzen, de op de internetsite vermelde prijzen kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van reden worden gewijzigd.
 6. Uitleenboeken, In overleg kan voor sommige PADI specialty cursussen het bijbehorende boek worden uitgeleend voor maximaal 2 weken. Hiervoor moet een borg worden betaald. Als het boek niet binnen de voorgenoemde termijn wordt geretourneerd, of het boek wordt beschadigd geretourneerd, dan wordt de verkoopprijs van een nieuw boek van de borg afgetrokken. De Afnemer mag het beschadigde exemplaar dan houden.
 7. Opkomstverplichting, de Afnemer is verplicht zich aan de wederzijds gemaakte afspraken te houden. Indien hij te laat, of helemaal niet, komt opdagen, behoudt SDVP zich het recht voor de Afnemer voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten of de gemaakte kosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door SDVP. De Afnemer bepaalt, nadat de hoogte van de kosten aan hem zijn medegedeeld, of hij/ zij kiest voor beëindiging van de cursus of voor bijbetaling. Bij beëindiging van de cursus krijgt de Afnemer een 'referral' mee waarop vermeld staat welke delen van de cursus hij/zij met succes voltooid heeft.
 8. Vervoer, de Afnemer is zelf verantwoordelijk voor vervoer van zichzelf en van de door hem gebruikte materialen naar de locatie waar de theorie wordt gegeven en de duikstek en terug.
 9. Verantwoordelijkheid voor gebruikte materialen, de Afnemer is verplicht zorgvuldig met het materiaal dat hem door SDVP is verstrekt om te gaan. Wanneer er desondanks toch spullen kwijtraken of beschadigd raken dan worden de kosten van de volledige reparatie of, indien reparatie niet mogelijk is, naar de nieuwprijs op de Afnemer verhaald. Indien de materialen door de Afnemer zijn gehuurd dienen deze ook schoon te worden ingeleverd. Materialen die niet schoon zijn worden op kosten van de Afnemer schoongemaakt.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij SDVP om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 2. SDVP is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Afnemer, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. SDVP kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is SDVP daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenkomst met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SDVP anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht SDVP niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Afnemer van SDVP's aanbod.

Artikel 5 Levering
 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af locatie van SDVP.
 2. De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Afnemer nadat SDVP hem hiervan op de hoogte heeft gesteld. De Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. Komen SDVP en de Afnemer bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij SDVP bij het sluiten van de overeenkomst aan de Afnemer de vastgestelde condities heeft medegedeeld. SDVP behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan SDVP de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien SDVP gegevens nodig heeft van de Afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Afnemer deze aan SDVP ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien SDVP een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een uiterlijke termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer SDVP schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 6. Garantie
 1. SDVP garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de Afnemer van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan SDVP.
 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 4. SDVP verschaft de Afnemer een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal SDVP de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de Afnemer, naar keuze van SDVP vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Afnemer zich direct de materialen aan SDVP te retourneren en de eigendom daarover aan SDVP te verschaffen.
 6. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SDVP, de Afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de materialen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze items niet bestemd waren.
 7. Indien het geleverde item(s) niet overeen komt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is SDVP niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de Afnemer uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de Afnemer is verkocht en geleverd.
Artikel 7. Monsters en modellen
Indien door SDVP een model of monster is getoond of verstrekt aan de Afnemer, dan staat SDVP er voor in dat het materiaal daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
SDVP blijft volledig eigenaar van het geleverde materiaal tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9. Onderzoek, reclames
 1. De Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan SDVP te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige materiaal, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan SDVP met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is SDVP gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
 4. Indien als gevolg van het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de Afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van de SDVP en op de wijze zoals door SDVP aangegeven.
Artikel 10. Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die onderwerp van deze overeenkomst zijn, gaat op de Afnemer over op het moment waarop deze aan de Afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Afnemer of van een door de Afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11. Prijsverhogingen
 1. Indien SDVP met de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is SDVP niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de Afnemer de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij;
  • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de SDVP rustende verplichting ingevolge de wet of
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden
Artikel 12. Betalingen
 1. Tenzij anders overeengekomen dient de volledige betaling voor levering overgeboekt te worden op het bankrekeningnummer van SDVP.
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt of vooraf overgeboekt wordt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SDVP aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Afnemer van rechtswege in verzuim; de Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van SDVP en de verplichtingen van de Afnemer ten opzichte van SDVP onmiddellijk opeisbaar.
 6. SDVP heeft het recht de door de Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. SDVP kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. SDVP kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.
Artikel 13. Opschorting en ontbinding
 1. SDVP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst SDVP ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is SDVP bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SDVP op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien SDVP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. SDVP behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 14. Incassokosten
 1. Is de Afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 20% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.
 2. Indien SDVP aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor betaling in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Afnemer.
 4. De Afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 15. Vrijwaringen
 1. De Afnemer vrijwaart SDVP voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de Afnemer aan SDVP informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 16. Intellectuele-/industriële eigendoms- en auteursrechten
 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SDVP geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt SDVP zich de rechten en bevoegdheden voor die SDVP toekomen op grond van de Auteurswet.
 3. Het is de Afnemer niet toegestaan veranderingen aan de materialen aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de SDVP tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of elektronische) bestanden, blijven eigendom van SDVP, ongeacht of deze aan de Afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Alle door SDVP eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SDVP worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 6. SDVP behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 17. Aansprakelijkheid
 1. Indien door SDVP geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van SDVP ten opzichte van de Afnemer beperkt tot wat in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de SDVP beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is SDVP niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Afnemer.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SDVP of zijn ondergeschikten.
Artikel 18. Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch uit hoofde van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SDVP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SDVP niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SDVP worden daaronder begrepen.
 3. SDVP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SDVP zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover SDVP ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SDVP gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
Artikel 19. Geschillen
 1. De rechter in de vestigingsplaats van SDVP is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SDVP het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 20. Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen SDVP en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Artikel 21. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene v oorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Artikel 22. Privacy en gegevensbescherming
Op de Overeenkomst, evenals op alle met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangende handelingen van SDVP is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de Afnemer aan derden worden verstrekt. Uitzonderingen hierop zijn:
  • de gegevens die de Afnemer op de brevetaanvraag invult. Deze zullen aan de desbetreffende brevetterende instantie worden verstrekt en vervolgens onder de privacy- en gegevensbeschermingsregels van deze instantie vallen;
  • in een noodgeval waarbij de Afnemer niet meer beslissing bekwaam is, zullen eventuele medische gegevens aan een arts worden verstrekt en vervolgens onder medische privacy- en gegevensbeschermingsregels vallen. Voordat foto's op de internetsite van SDVP worden geplaatst zal, voor zover mogelijk, hiervoor toestemming worden gevraagd zowel van de personen die duidelijk herkenbaar op de betreffende foto staan evenals van de fotograaf.


#----Einde voorwaarden----#Klik voor printversie